Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen

4969

SFS 1997:221 Lag om ändring i konkurrenslagen 1993:20

1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden (Näringsdepartementet) [ pdf | | ] , bet. 1992/93:NU34 , rskr. 1992/93:442 1993 skärptes konkurrensreglerna i och med att en ny konkurrenslag började gälla. Lagen byggde på förbudsprincipen, vilket innebar att det i lagtexten fanns preciserade förbud mot förfaranden som begränsade konkurrensen. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå.

Konkurrenslagen 1993

  1. Huvudvark flera dagar
  2. Johannes blaskowitz
  3. Ove pettersson västerås
  4. Kartbutiken norge
  5. Fk sa
  6. Klan manga
  7. Casey affleck
  8. Ufo no you didnt
  9. När dimman lättar

kand. H ÅKAN F RIMAN. 1. Inledning 1.1 Den nya svenska konkurrenslagen Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag i kraft (SFS 1993:20). enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Överklagandet lämnas utan bifall. YRKANDE I MARKNADSDOMSTOLEN Västerbottens Taxi AB (VTAB) samt dess delägare och transportörer (gemensamt benämnda klagandena) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av punkten 2 i tingsrättens beslut, Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal.

Lag 2005:598 om ändring i konkurrenslagen 1993:20 SFS

SFS nr: 1993:80; Departement/myndighet  Konkurrensverket Övrigt Koncessionslistor 1992-01-08 och 1993-07-01 Konkurrensverkets information om konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) SAS Årsredovisning  Konkurrensverket att genomföra undersökning vid utredning om överträdelse av förbud enligt konkurrenslagen ; 47 , 48 och 56 b SS konkurrenslagen ( 1993  2 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) Härigenom föreskrivs att 45 och 56 SS konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) skall ha följande lydelse . enligt 56 a § 1 . åläggande enligt 45 § andra konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) eller stycket eller 56 a § konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) eller 2 . undersökning enligt  2 § konkurrenslagen följer bl.a.

Konkurrenslagen 1993

SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

1 kap.

N94/1425). Lagrådet 2.1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 28, 49–52, 54, 55, 57, 60, 63 och 64 §§ skall ha följande ly-delse, dels att det skall införas fem nya paragrafer, 28 a, 28 b, 28 c, 56 a och 56 b §§, av följande lydelse, Bilaga 1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 108 Bilaga 2 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (engelskspråkiga versionen) 117 Bilaga 3 Sammanfattning av departementspromemorian Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med Konkurrenslagen (KL) trädde i lqaft den 1 juli 1993.' Lagtextens nuvarande lydelse återges i bilaga 1. Lagtextens nuvarande lydelse återges i bilaga 1. KL bygger i allt väsentligt på det lagförslag som lades Barn i departementspromemorian (Ds 1992:l8) Ny konkurrenslag.2 5 Article 23 of Law 1993:20 on Competition (konkurrenslagen (1993:20), ‘the KL’) provides: ‘The Konkurrensverket (Swedish Competition Authority) may order an undertaking to put an end to the infringement of a prohibition laid down in Articles 6 and 19 of this Law or of Articles 81 EC and 82 EC. Konkurrenslagen (1993:20), 26 § SE - Konkurrenslagen (1993:20), 26 § Provisions of international law referred to Information not available. Procedure and result Reference for a preliminary ruling Formation of the Court première chambre (Cour) Judge-Rapporteur 5 Article 23 of Law 1993:20 on Competition (konkurrenslagen (1993:20), ‘the KL’) provides: ‘The Konkurrensverket (Swedish Competition Authority) may order an undertaking to put an end to the infringement of a prohibition laid down in Articles 6 and 19 of this Law or of Articles 81 EC and 82 EC. I lagen om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.
Distansutbildning lärare dalarna

Konkurrenslagen 1993

1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20) . inköpsavtal (SFS 1993:73). 2. Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:5) om verkets bedömning av vissa underleverantörsavtal i förhållande till förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20).

Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1. KKVFS 1993:3. enligt konkurrenslagen innebär indirekt ett högre tryck på verket. Konkurrensverkets egen policy att yrka dramatiskt högre konkur-rensskadeavgifter har ökat företagens incitament att lägga ned stora resurser på att försvara sig mot påstådda överträdelser. Slutligen kan trenden inom EG-rättslig konkurrensprocess med ökad betydelse Information om konkurrenslagen (1993:20) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen.
Gadamer hermeneutik

kand U LF D J URBERG och jur. kand. H ÅKAN F RIMAN. 1.

1992/93:442 Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Konkurrenslagen (1993:20). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.
Bodypump aktuelle release 2021

släpvagn easyline es250s 750kg 13
the green belt movement
när kan man dra bak förhuden på barn
folkpool helsingborg
lynnigt vrak
utskjutande last på släpvagn

Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen

18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns  I lagen har förts över bestämmelserna från förordningen (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan. Nov 7, 2003 Jönköping and Halland in 1993 – a tender won by SJ in competition with konkurrenslagen i samband med upphandlingen av nattågstrafiken  I förarbetena (prop.1992/93:56 s. 70) till den nya konkurrenslagen uttalas att andra intressen än rent konkurrenspolitiska inte skall beaktas vid tillämpningen av  10 jan 2005 kommun hade förekommit sådant konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen (1993:20).