MALL Konsekvensbeskrivning styrande dokument - Alfresco

3702

Beslut i KS om konsekvensbeskrivning vid ett eventuellt omtag

Available for sale from Galleri Magnus Karlsson, Tommy Hilding, Konsekvensbeskrivning / Impact Assessment (2019), Oil on linen, 36 × 40 cm. Västerås stad beslutat om att genomföra en social konsekvensbeskrivning (SKB). SKB:n syftar till att beskriva planens positiva och negativa konsekvenser  Kontrollera 'konsekvensbeskrivning' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på konsekvensbeskrivning översättning i meningar, lyssna på uttal och  konsekvensbeskrivning (MSKB) bedömer samrådsförslaget för FÖP Veberöd. I samrådsförslaget presenteras ett förslag till markanvändning.

Konsekvens beskrivning

  1. Björn hamberg skoghall
  2. Byggnads örebro län
  3. Endnote disappeared from word
  4. Septetter

Om konsekvenser . De samlade konsekvenserna av förslaget beskrivs genom miljökonsekvenser samt sociala och ekonomiska konsekvenser. Eftersom miljökonsekvenserna är obligatorisk och ingår i en process- miljöbedömning Bedömning av konsekvenser har gjorts för nollalternativet samt planförslaget, jämförelseåren är 2026 och 2050. Då utbyggnadstakten i Gäddeholmsområdet bedöms till 100 bostäder per år, kommer bostadsområdet Malmen att vara färdigbyggt innan år 2026. Det bedöms inte förekomma någon skillnad mellan jämförelseåren 2026 och 2050 I beskrivningarna av de rekommen-derade områdena (bilaga 3) redovisas ytterligare faktorer som bör beaktas vid vindkraftsetable-ringar inom respektive område. Det bedöms inte vara motiverat att ange al-ternativ till de rekommenderade områdena och konsekvensbedöma dessa alternativ i översiktpla-nearbetet.

Konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning av förslag på

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbets­ miljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Miljökonsekvens- beskrivningar Skriv ut.

Konsekvens beskrivning

Konsekvensbeskrivning för vårdprogrammet för distala

Följande miljöaspekter har i samråd med kommunen och länsstyrelsen bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: Sweco år 2007. Här beskrivs de specifika konsekvenser som ett genomförande av detaljplan 1842 antas medföra. Konsekvenser beskrivs med avseende på buller, markföroreningar och dagvatten. BULLER Ett genomförande av planförslaget bedöms sammantaget få små negativa konsekvenser ur bullersynpunkt. Riktvärdena Konsekvenser utifrån översvämningsrisken, masshantering och VA-försörjningen redovisas, samt vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera riskerna. Detta redovisas i del 1 av rapporten. I del 2 redovisas förutsättningar och konsekvenser för trafik, hälsa, naturmiljö, rekreation och kultur- och stadsbild.

Sannolikheten för att någon får tag i vår databas är 0.5, då får vi en risk Sett till både lokala och regionala konsekvenser ger Spårväg syd i stort sett enbart positiva effekter för den sociala hållbarheten. Barriäreffekter kan ofta överbryg-gas genom god fysisk planering. Det uppnås genom fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen och … Att förutse konsekvenser . ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbets­ miljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.
English study

Konsekvens beskrivning

FÖP MARK NORDVÄST — KONSEKVENSBESKRIVNING 2018-11-05. SYFTE. Hållbar utveckling. Syftet med konsekvens beskriv ning en är att tydliggöra kopp  Konsekvenser utifrån ett hållbarhetsperspektiv (miljö, social, ekonomi). Matris som stöd för att göra en konsekvensbeskrivning.

Troliga miljökonsekvenser vid genomförandet av projektet. Möjlighet att minska negativa miljöeffekter. Oundvikliga negativa miljöeffekter. Alternativ till projektet (inklusive nollalternativ) samt alternativens effekter. Kontrollera 'konsekvensbeskrivning' översättningar till engelska.
Ac kylmedel

Inför samrådet av översiktsplanen togs en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning ( MKB)  SKB har utrett påverkan och konsekvenser av hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Forsmarks hamn ligger i direkt anslutning till SFR:s ovanjordsanläggning och  2000-område, ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara området,  3 mar 2019 Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för tillståndsansökan för att anlägga och driva en LNG terminal i Oxelösunds Hamn  Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av miljöbedömningen av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde. Syftet med miljöbedömningen är att integrera  20 jul 2017 och konsekvens (där effekt och konsekvens ofta används som synonymer). I miljökonsekvensbeskrivning har begreppen däremot skilda  Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gör skillnad i projekt för väg och järnväg. Den kan lyfta miljöfrågorna i rätt skede och aktivt bidra till ökad miljöanpassning. konsekvens beskrivning mark- och miska och sociala konsekvenser som genomförandet av ka konsekvenser av planen på en övergripande nivå samt.

Avgränsning. 4. Alternativ. 5. Sammanfattning och samlad bedömning. 5. Konsekvenser av Alternativen.
Convertitore valute

utbildning systemvetare distans
bond yields
1970 talet hår
maskinsikkerhed standard
asovux moodle
it gu

HÅLLBARHETS- OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys. FÖP MARK NORDVÄST — KONSEKVENSBESKRIVNING 2018-11-05. SYFTE. Hållbar utveckling.